WishCT - 愿望城市

 找回密码
 用户注册
查看: 646241|回复: 117246

最新更新!今天有新美眉 泰,韩,中,新美眉PEGGY 宝儿 NAOMI

  [复制链接]
发表于 2015-11-12 12:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 性福大使 于 2017-5-27 10:00 编辑
4 w2 z9 _" ]* ^/ [
8 y; O: N0 w& ]' L1 h0 E
3 S7 a) h/ T" x! H8 Y1 q+ m4 X/ |" |& F5 A
营业地点:BUKIT INDAH / MOUNT AUSTIN
4 Q) B/ G" x' G& z* W# j营业时间: 12:30pm 到 4:00am , [; k# G, J; C( L( P* G' v
  u7 p9 n$ G' [

2 l: }$ W. Z0 l* h6 F# p3 BBUKIT INDAH / JOHOR JAYA 热线
; [" L& x) |+ S3 B% C
+6019 7999682 /+60129968969
小胖

6 R% b% f& }/ R! iBUKIT INDAH / MOUNT AUSTIN 热线
9 m; ~$ C, A0 t6 w; }+6012 4884115
AH COOL 新接线员

7 r- e% v2 P9 w$ m
) R& Z9 H8 o7 cWHATSAPP 预订:+60197999682
& s/ i2 ?  A5 W% {3 d$ w. L, x9 J微信号 :ADULT101
! K; x+ O) P3 S! G& k我们服务收费 : Rm180起
1 U/ ~" k! g# a1 c

8 \: Q$ q$ h- Y' V7 b2 Z/ ~; q" o  E0 O! |
4 q! }2 d1 O$ e0 ]& Q$ i  R1 P7 \

+ Y2 p- o: t) _6 W7 \JOHOR JAYA 区美眉 #2
" d; L. n& l! J3 V- Y9 OBUKIT INDAH 区美眉 #3# Y+ G5 ?- {1 ?) I

: Z$ w5 A! g9 Q2 f9 k1 I2 T
9 w# L3 l1 ?! s4 U1 t
** 下面 看看我们美女列表 **

. |5 i6 x- X  {" Y  c2 ]

评分

参与人数 1网友支持度 +3 收起 理由
Leong1178 + 3

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-11-12 12:03:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 性福大使 于 2017-5-27 09:58 编辑   j. {  R# W5 K3 W

) p! g, b4 Z7 @" ?9 b, Q★★★★★MOUNT AUSTIN 一带★★★★, g5 x* u+ ?! ^* N2 Q8 J
热线:+6012 9968969(小胖)7 a; }9 @: ^- b# a% f3 a. h
新接线员 +60124884115 AH COOL ' z% X' D& ]0 N( w6 C# T" c; g

9 @0 p, N+ _  C: W8 b
3 f2 r: d" Q2 f★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
( g8 t& f& Z( H( b" l, K2 v. V1 V) j; X
) H7 H5 q* u4 j, d: R4 ]

5 L) ~% c+ X2 n) a( F27号上班" }$ t; i" ?& Z2 O: v
Name:(名字):CHANEL
4 \! G. Y' m; }4 p. GNationality (国籍):泰国3 l" v3 C. n# c* T- f, X
Age (年龄): 233 r3 X$ d. v* l. c8 g: ?
Height (身高): 162# f$ q3 w& b: H( h3 ]; k
Stats (三围)34C 24 34
: {/ `' d; F. {; M3 C& R- `/ \) I
Service (服务):
4 G( O) A  W: WCathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ( a) a8 ]7 y( L) \3 O  i
漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱
& B4 D4 g) i/ N  @/ F; |6 X8 V  X% G3 A0 @  m
额外服务:接吻,69,舔鲍鱼: m9 @6 J3 p; l+ Z9 i! @; j+ `

& J6 c. @  G5 L% m) cRates (收费)* k0 s0 j  z& H$ X+ m' P' M1 t
45分钟 1shot - 198( {+ k- Q5 X3 S# x3 Y2 s) [/ I
90分钟 2shot- 398  e1 p  T3 x) ]1 a3 w0 H

2 N! n/ c& q0 _, X====================================9 L; @0 Z) t# ~8 U! ?1 }3 e* @/ Z1 {

1 P: H/ c; u" A) P
& }- U$ F6 R6 Q/ ?$ q0 I/ @  w26号上班: x1 n5 `" s, K% I/ i0 U- b  L
Name:(名字):MINI3 C3 q7 c. t4 V. x8 }3 T
Nationality (国籍):泰国
4 C4 n6 u9 d! x, T5 T9 s- ~1 ~! dAge (年龄): 24( E( ]' h+ E, O# g( Q! A
Height (身高): 163
! L# _* W/ v4 q. O$ bStats (三围)36D 24 34
7 D( O; d5 t! \+ d( y) e6 N8 k8 q& W# q0 P3 i! ?1 [. j. Q
Service (服务):
7 e+ l& _! W. E  W) A8 HCathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ
$ K, \# V  g/ F3 K/ E漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱8 m) r: M2 F' \
" H! q3 B* _* Y6 o0 I
额外服务:口爆,接吻,69,舔鲍鱼
1 _4 I( X$ S# w% q( o- i( q# l" a  ?+ ~  E
Rates (收费); h/ g- B1 K% M$ F& k) t
45分钟 1shot - 180
1 V, f4 A( ^9 a, x90分钟 2shot- 350
# h6 `- a7 Y9 [9 D) a# j; _
/ ?4 r1 Z7 T7 ?: n+ |$ i====================================. T) Y6 D* o0 _$ t( d0 U# Y4 v

( P# O: [5 x" T5 S0 v# L/ T& A) X/ ~4 {
19号上班
! v8 @9 D2 L) {- [! @$ N  i! QName:(名字):Ocean( U: j& O& x* ^1 ~# e( T  X6 ~
Nationality (国籍):泰国
( U6 t% j* q& ?. l, n  v8 zAge (年龄): 236 m6 l0 l& r6 Y3 n7 n, K
Height (身高): 1710 h3 X$ Z( ~" R
Stats (三围)34C 24 343 L' p. M+ U; x* z
  r9 z% g8 Q- X0 g/ `- T* H  R! o
Service (服务):, L# g/ R* _+ F6 r
Cathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ
( V0 v8 r  Y8 q5 H1 l漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱
0 z2 R" y# }7 ]( Y- a5 b. Z/ l$ `& @3 [# s/ a
额外服务:接吻,69,舔鲍鱼9 h( |- L( V* ]4 p7 T. g
3 ]: e8 x4 M7 P% v) D
Rates (收费)
  ^. ^: M& J8 u. u. y# w45分钟 1shot - 180+ o" O& v$ A6 \+ Q4 p
90分钟 2shot- 350
+ j+ O& t. X/ a7 H% g% y$ s/ {) V0 L/ ?$ H
====================================
8 ~- b: ?5 r& P( _4 z% Q. B7 @% a2 ]
7 t( `* h, F3 [9 y  Q* f5 h
25号上班3 W2 I3 q1 P' J. m, p- ^# A3 D
Name:(名字):PEGGY; R# h" F& \6 M+ E5 g
Nationality (国籍):泰国0 H9 E' d( e4 \. U7 f
Age (年龄): 22. `+ f8 ]' m' K- V
Height (身高): 165
1 J* c8 T8 Y8 R* W# r5 Q! }Stats (三围)34C 24 34" D; r8 u$ J6 @- u  B

$ }: }5 ?, \+ I4 wService (服务):$ \9 `& a5 i3 {+ }9 ?- V* V5 y" b
Cathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ
0 e7 u* L: _, @$ r1 e漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱
) R* Y5 X2 s: G5 ?4 x4 o
2 K4 s0 q' m3 z% K/ }; N额外服务:口爆,接吻,69,舔鲍鱼7 E" \* h+ `0 I9 x- w
/ V$ f" n$ u$ t# I
Rates (收费); x& d7 b- Y/ _2 J; F
45分钟 1shot - 180
+ m; y# \5 m+ y90分钟 2shot- 350
% f! w! u4 ?9 k2小时 3shot - 400 超值优惠配套
/ Z' I7 r) ?( _+ c* }
5 k( X2 b) |" G, H1 U====================================! G# e" Q( A2 `% e$ r& J# A8 I
% Z/ D, }8 x" j" i+ |$ Z( L* g; @

% u2 U- X: }' a2 m( O! T8 x- q24号上班
( ?5 b& k3 A) ]( }1 X/ h# NName:(名字):FELICIA0 B) s9 N7 i* M; h* N3 Q
Nationality (国籍):泰国6 r2 H* s8 K% S) E  X! l
Age (年龄): 24. N- ?: N8 q5 |! i8 l
Height (身高): 165/ g. e% y7 {) ?' @* x
Stats (三围)34C 24 34/ W4 X1 e; y2 {$ ]7 H! N4 w
$ X1 X& q" u  V: m/ D8 [
Service (服务):6 A% p6 y( [2 F" E, w- I
Cathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ
1 ~$ Q- h8 y, o2 b0 Y漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱& ]! @7 a0 ?$ P

0 e3 v5 p, C5 [9 V4 Q2 Z额外服务:口爆接吻,69,舔鲍鱼5 h6 ~4 S+ T  i% m2 K, [
* [; j7 \$ u3 q1 Q5 T+ I0 v* L
Rates (收费)
6 M# u" X5 u4 {% {$ @" F45分钟 1shot - 180
+ D: P0 D- S  |4 v, L90分钟 2shot- 350
2 C. B5 ^# J: D! ~& A0 |+ h# Y  m& M7 L" S& e1 M% n& \0 B, E& s
====================================0 y7 L) l# Y6 S8 h$ N
4 Y. H5 v  \% `9 V' j! y' D5 d3 R! I
7 {6 _0 Y& K; C. e
24号上班
& h, F1 Z7 ]- _: `Name:(名字):JENNY0 \( g1 y# ~$ r# O$ `
Nationality (国籍):泰国" `# a/ e. {* N& O6 T. w7 F
Age (年龄): 23
- L6 I8 V" Q; S# u6 r/ P9 SHeight (身高): 1653 ^5 c* K0 z( J5 T- O% Z  s
Stats (三围)34C 24 348 r) |. j$ b# s* l( e, y& s
- c' F+ O* o  M/ O. _4 M
Service (服务):
1 d: w) O7 U) V* l% H6 WCathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ- L6 E% B, r+ b# J, }; B5 |7 e
漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱
* B8 K& o4 J1 f0 }8 X7 h& i
; n' \+ Q  s; W* o# S0 ?& Z额外服务:口爆接吻,69,舔鲍鱼
- z( m2 Z9 J* w' _3 z6 o) b# K) N% Z8 d
Rates (收费). `5 j: B* ?" y& T
45分钟 1shot - 1809 m( o! y7 e7 ~* Q+ x6 p! e% ~/ t. e
90分钟 2shot- 350
- B  t5 I3 u% O" X) z4 U: |, z/ h# d6 e) z9 S: Q! J; V
====================================( i  h1 c7 Q; ^$ f: P& [% \
; c6 J' C. s. S; z: C: `+ p" y
, \6 l6 D: Z  V: C$ O
24号上班: y& }4 V: @' H9 A4 u
Name:(名字):ZARA        $ \9 _; a0 ]5 F# y$ U' @  _
Nationality (国籍):泰国
: k. E8 V: k/ g- K* D: ZAge (年龄): 209 i( _  S) u' B% L: Z
Height (身高): 163% S: u6 l9 J/ J& \: n
Stats (三围)34C 24 34
' P0 T: X0 G7 P9 _2 ^: B
- _, Y, J2 \* B" |# EService (服务):9 \% p" B& O6 }4 f+ r( Z9 c
Cathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ; @9 a- q/ V: {* R' _, Q  ]0 ?
漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱
2 h7 \" o& p  \# t, C/ a: |  `. k' p& O/ Z; B  \4 A, h
额外服务:接吻,69,舔鲍鱼
/ E8 D1 T& u/ S) o5 l5 L1 w2 r8 G4 i, e
Rates (收费)
* T" C% g2 }9 t, H' l( _/ @45分钟 1shot - 180% H( ]9 m& H3 d& c- Y. d
90分钟 2shot- 350, |& S  I% n( F# l  O& ^; w7 R; k9 j( C

0 N- A1 P. ^0 D: x1 w====================================
3 f8 c# ~; s2 x* L7 Q& ~! Y% [* h1 n

6 g* i+ T4 o* S* x* K% E22号上班# c9 l# Y4 n5 S0 s; t  s
Name:(名字):BOWIE
, x6 b# C1 D+ y1 h8 LNationality (国籍):寮国
; p; F$ H" u" M) m. WAge (年龄): 23
) Z( C+ C" Y. LHeight (身高): 161
4 Q0 U: N6 e* F% I) CStats (三围)34C 24 34
! R5 J8 w* h% I$ n: R7 w+ X$ T: ~$ G9 K4 f, G& `' {4 G$ Y
Service (服务):( U; B" u1 _7 H: @0 Q3 p
Cathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ
7 Y& S6 f' D! P1 B: ~4 m; j, ?漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱
* j7 C: g! S! n
1 N5 b" b- i( K5 d3 n额外服务:,口爆,接吻,69,舔鲍鱼
  f% W9 A1 W, M$ U; G4 s0 ?
) |9 p. B- ]7 `& _: B( `* ]Rates (收费)
  J% F" f% M: {% T7 v45分钟 1shot - 180
0 d& D3 ~$ y0 F2 |90分钟 2shot- 350
! A% T! s# A3 r& ?! N. _# y: E1 k2 y  V. T) h8 f  f
====================================
% [) T! G" C9 m/ E+ m, o% ?/ j! C( v) ^& D2 Q/ z; H
8 l2 _4 w, R+ {/ m
18号上班3 _% I9 X0 j8 o
Name:(名字):ISABELLA
5 f' Z! d0 T* \* aNationality (国籍):泰国, q& {, j& B  K0 u6 N
Age (年龄): 23! I- W1 H1 ?5 Y" o4 Z3 U
Height (身高): 160
$ I( ~0 ?& G2 _( ?3 T; H/ J# iStats (三围)34C 24 34
% `: d* h/ G% E$ w% J- c4 E8 L- b9 V! U! B
Service (服务):* |9 y4 O3 v, y0 p/ P
Cathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ' T% l) {, r& ~8 X: t2 x
漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱; Z9 P- `7 A* e4 l/ X
' B6 u, n+ a& J) h' E
额外服务:,口爆,接吻,69,舔鲍鱼9 R9 {, g/ b7 u9 \) b
* Y5 J$ U. ~  Y! ?8 \3 k* e
Rates (收费)3 ?$ C& ]" G$ X" t
45分钟 1shot - 190
1 _6 ^4 G8 h4 v' B- v90分钟 2shot- 380
& K! G1 O8 x( p3 s/ j1 J+ m
2 `& Q& d& G  |) f====================================9 r& N' M; W% I) c

' f* Z  r; u- q3 u- m
- c6 n& u2 b# X  Q. Z8 E2 u19号上班
: u+ G; G0 r2 f+ N2 N) M+ K5 pName:(名字):NELLY
5 U3 O4 U$ ^& K* [& ANationality (国籍):泰国& j# e2 I) s8 \% G- o
Age (年龄): 21
& S5 u0 `) T  p2 [0 M3 vHeight (身高): 168
: G3 y9 T- e/ O- k4 }Stats (三围)34B 24 344 Q$ h8 }6 ]5 e8 U  M5 l6 v

/ C6 `& a' m. l/ b8 z+ wService (服务):
% Q, W9 D1 X3 S( _, u& @6 ?Cathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ
3 b* ~* f, i( r1 M- Y漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱
' ?% p6 Q% m1 P, t. V: L: u/ O* G. j+ F9 Z5 G
额外服务:接吻,69,舔鲍鱼; z: u' L& V4 U. e; f
# u! N( }0 L: a( E- |* X( Y
Rates (收费): m1 O- ^) X  J: X# ~
45分钟 1shot - 180' s7 H; l$ A. a( G( _: \: L5 [
90分钟 2shot- 350
) o7 Q5 ?: _5 i8 Q1 h) M# `" N6 B* ]+ ?2 k
====================================; K0 |; A  e9 S/ `$ L. k$ `

7 |0 a" q& j9 v1 s- V  i+ m5 V" t) |2 Q
17号上班
) P& z0 b( [2 W3 S(美眉还在念大学,出来兼职)
8 W3 A, `& |1 a/ I! A; k, kName:(名字):DAISY0 u" a7 o" X6 @+ q
Nationality (国籍):泰国
; x% y- x# c$ @$ W6 AAge (年龄): 21+ j# b9 Y6 _' D8 y3 o' d0 F- K
Height (身高): 165
6 }7 j- v( q$ E+ ?9 jStats (三围)36D 24 34(原装)
+ N1 u3 x$ p8 a+ i: |8 ~7 X  `. _3 j, A- {+ o9 [
Service (服务):8 C- L7 J) z# P
Cathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ
# U: U- H* W# }& V漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱
3 u, u3 W+ t/ v) y! }" c: E' r! `- j' g4 ~' I
额外服务:接吻,69,舔鲍鱼+ o4 R- v5 e# |3 m0 V- U

* e; h, t" Y4 O' T1 V8 A: jRates (收费)" X% G) [$ i5 [8 m! ^( u
45分钟 1shot - 190
1 n# c% w& r$ p6 e; d' N& W90分钟 2shot- 380
" C% u9 C' n/ [1 B7 I性福报告1
, ]" a. A3 u1 |; K. w性福报告2
. S: b; ^6 \# d; g$ j" J$ Z. j6 B1 N4 w% O$ Y
====================================2 q7 o  W, O9 j) @

+ F$ j- q8 D# W4 u2 O2 Z* l! _! Z2 ^% H% q0 S: a6 a( w
17号上班
; a  {6 x5 I. d7 g* N3 JName:(名字):NATTY
, s$ h. J/ H/ v5 \6 hNationality (国籍):泰国
! @- l. m( G, qAge (年龄): 24" C6 y5 d/ N# T$ A/ {. y
Height (身高): 165. R: z$ K$ r4 [
Stats (三围)36C 24 34
% E  [2 ?# D! ?7 [! _( A2 W" F" }, u" M" H% t. N( B6 I! J
Service (服务):
. D/ I0 o6 ~  F4 R; _8 uCathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ
1 y- ?/ _! H! m/ u) [漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱! a2 f5 m3 g7 J- h
% x' a9 |- o# ~  b4 `4 Z( f6 I
额外服务:接吻,69,舔鲍鱼,口爆, z$ l: A, r" s, o0 S
. |3 M" c1 y6 d' \
Rates (收费)# Q8 l9 }& b& e/ H+ y
45分钟 1shot - 180& m! ~# L$ [$ E; \/ Z# W4 s: g
90分钟 2shot- 3504 G: g  [0 M+ |3 M4 c+ @4 f
2小时 3shot - 400 超值优惠配套+ ~, j" u6 U! ^# a! h. |) _! A
====================================8 T0 D7 G' {6 I8 |4 u. O1 J% M
* T+ z8 p1 ~& F' C- f

评分

参与人数 1网友支持度 +3 收起 理由
e816878 + 3

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-11-12 12:03:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 性福大使 于 2017-5-26 11:45 编辑   f! o2 e3 p9 h- W7 I& Z
2 o+ r6 O; x) @3 E  _
BUKIT INDAH -AEON JUSCO 对面9 a% {3 X) r+ B' n! b% ?' S0 Z
5 q) e+ n9 ]4 Z, \, V  Q+ n
联络号码:0197999682 小胖* ~' E% Q. W1 r* ?" x
新接线员 +6012 4884 115 AH COOL
# Q% v6 v7 ?( l! W/ T

: H7 P5 y6 n5 r7 D. j' z营业时间:12:30下午 - 4点凌晨

3 L" V7 k- y( q- b/ u5 M" }9 z1 M7 q* u5 `: m1 F

% t* A' M* W+ P( U9 X4 K
5 N( o, x& O" _( [. u3 `. y% L* \5 U! N( e+ u7 ~" A0 V% R( L0 j: L
19号上班5 B& o' I( \- c6 o
Name:(名字):MIKO
" I+ W0 d: k7 P7 L/ YNationality (国籍):泰国, z0 N8 ?0 X8 f+ E: r1 B
Age (年龄): 22
2 [! ~  P, L) [; ^8 m. ?2 V; FHeight (身高): 173
5 S$ f! C& C0 b2 |/ rStats (三围)34C 24 34
4 S4 q# [7 h8 A+ O0 S2 I' G4 \9 m5 m8 W! O8 ^+ n- N" \
Service (服务):9 C& Z0 M3 {# ?8 x$ m
Cathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ/ }0 \: \; v4 ]! u# p6 S
漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱
; U8 W  t& e- S
$ ]4 `& o9 v$ g. u; F0 }额外服务:接吻,69,舔鲍鱼
( q! C" f# X/ a7 u+ _  b: g% ]# L5 T' K9 Y5 V$ o4 \; ]
Rates (收费)% e9 R$ F" Q- H! o2 ~" C! _
45分钟 1shot - 180- K2 ^' X5 i" s" P) X# N1 t
90分钟 2shot- 3508 R( }7 K! z1 @- t4 O6 s
2小时 3shot - 400 超值优惠配套3 R8 d' K" t5 K1 i  _) d5 c

4 O9 Z, O9 B+ r7 B  v1 \' T3 o8 y% t

7 z! M3 Q% E- `/ A" K& I0 h25号上班
6 g) ^- t5 a9 s' SName:(名字):SANDY
  c. Z! K1 j. B# W+ h9 z$ @(红牌美女,服务一级棒)* R$ F' i- F* \
Nationality (国籍)泰国" y$ a) j7 T1 w- L7 o4 p
Age (年龄): 23
! \3 h5 f& U# C! ?, I- }Height (身高): 160
( t1 L' Z( u$ r, B: VStats (三围)34C 24 34
9 F- k5 k- v- E2 \; m7 s7 C
) Q& X! h9 ]9 E, j, nService (服务):, ~  ^' j6 C7 W# y# [8 L7 V' U
Cathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ
8 L& M& D3 {% N/ h2 T! T& ?漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱
) o4 b/ W- U. D6 o0 A
  Y  M3 z- M" a额外服务:口爆,接吻,69,舔鲍鱼
1 l+ s( H/ |' E( r' P8 [$ a; B0 p: S# Y/ [, S5 a: S% q; f
Rates (收费)2 h3 |! r8 @- S7 n$ f
45分钟 1shot - 180
1 }+ R/ j" [2 z! Y$ D& Q5 j90分钟 2shot- 350
3 Q& D  b5 J, V/ L! h, Z/ h) R
0 ~, W, m( U& B+ W/ i- j; ]1 S====================================
* A' E. L/ G+ r$ }: ~
. |) F( A& ?% p! Z" v# T. K" O8 c0 S: z6 T1 E. y
24号上班
8 Z& {9 O5 z' r' o9 y% M" ^4 ]Name:(名字):WENDY
2 {: ^5 m: x" p9 \Nationality (国籍)泰国$ j- R$ R& q2 w2 k8 L8 b
Age (年龄): 24
( j1 A* D! H4 @3 U' j0 KHeight (身高): 161# p  @  A' n" T7 Q
Stats (三围)34C 24 34. R  s8 k' Z9 O' ^" G6 Y* z

" K$ N. L( z" s* ]- i  G. S7 P2 uService (服务):. i# D: Z- c1 j# u) F
Cathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ+ N- z% Y" S9 A8 ^7 `$ \5 h
漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱
4 J6 Z! J, p( [; `' o# `/ P# U6 q0 S. E# V( t2 K
额外服务:口爆,接吻,69,舔鲍鱼,双飞(Ella)) w! T# C' f. j+ Z. |9 W
* i) m4 s" x/ y  W- L
Rates (收费)& s. F3 W$ ^" c/ M. N3 C; L. y2 j
45分钟 1shot - 1904 z+ W: `( n  B2 Y* n
90分钟 2shot- 3809 v; h% i  [, A2 X4 A7 {. ^" |$ R
  ]2 \& z( e1 ?1 M

+ R% g# @$ V& L- b- T# Y
9 H( C2 F  H9 o0 [" X4 \: v, y24号上班
" C4 z, r+ s  ^Name:(名字):宝儿0 ^4 y7 n, x" r  A6 E4 e
Nationality (国籍)中国6 `. \+ O, c7 a+ @
Age (年龄): 24. \1 H) x( q/ R2 P- l, b
Height (身高): 160" L. o' a- m" ?( N* p. ^
Stats (三围)34C 24 34  O) K- ^/ Z0 V  i$ L) u

! C5 {& F- f7 r9 K$ F2 l, q) ]Service (服务):
+ J5 n% U2 j: ^  aCathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ
+ d( X. g4 w1 z" O3 W! G9 r漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱# [7 U' N% ?, J# L

3 Q1 ~2 ^& G. k- R# x  O0 C额外服务:接吻,69,舔鲍鱼' E6 O8 P" ^, \0 L
8 Y1 W3 w6 V; j$ K; t
Rates (收费)# {4 ?6 R3 G6 S" k+ L  |
45分钟 1shot - 240
, x( Q- i+ D5 D  c" H" _$ v4 h90分钟 2shot- 480( h* f. u* a, E% c
2 A$ U2 G2 s8 l; N; }; t, |. V
====================================4 [/ [( ^, J+ I

" r9 E& r" S. f& b" V24号上班1 u. j# h# K1 z+ Z  X5 P$ {
Name:(名字):BERRY4 c# {" f8 F  Y/ y( `: I% e. p" n
Nationality (国籍)泰国
' w: i2 a0 H  |$ HAge (年龄): 18
3 l# D" y* k/ y. w9 tHeight (身高): 1619 l) {: V+ }5 J8 U+ Z$ ~3 W
Stats (三围)34C 24 34
! k" P2 S/ s1 a$ _* q
9 K6 c; z4 M$ h! d/ KService (服务):
/ I6 V6 a* b1 `; Y1 TCathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ
4 s6 a; v, y0 e) \: [漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱
! K# L2 u9 T" N  `# X) A2 o8 l
1 f. R' f$ a2 l+ w. W; m额外服务:接吻,69,舔鲍鱼
# N0 G+ N  L1 W. J  R# |" F6 e& ~/ {3 j, a: i" S8 u9 g- Q0 C
Rates (收费)
( D# D5 }& L) `' d( R45分钟 1shot - 200
3 q' Z+ c% v7 U5 K# Y- I90分钟 2shot- 4000 k) Z7 c$ p9 c5 ~# |

% d' [4 t3 v6 a4 [; |====================================$ @5 I0 W+ [) [' n' J0 e9 H

1 H/ Q0 m( b1 I7 x" j7 b* @3 c/ v2 [8 e
; r3 O1 k$ ?  i* g1 w5 I( N5 T) ?3 k24号上班
  B1 o0 t* {0 Q- K7 KName:(名字):TRISHA
! r: N# |  b# J. g$ M  XNationality (国籍)泰国4 w( C  C/ Y3 S; `( l2 ^5 n
Age (年龄): 24
- f& l) y; X, B! V( E4 DHeight (身高): 160
! @! i( m+ ?! ~( ^1 V- ~Stats (三围)36D 24 344 S" U3 w  B0 a  u" s

7 U. P0 |9 }4 i9 |% kService (服务):
" w0 [. v5 w& n) LCathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ
0 c3 h8 ^$ U) e: e漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱
8 d% h: ?- y2 C2 ?1 L/ Z, u2 E; B0 s1 P3 a
额外服务:接吻,69,口爆,舔鲍鱼7 y# l/ b# s$ v- q% L$ S4 q6 J

7 N* H6 {- Z" a, CRates (收费)8 {5 F! t8 m- X6 f' i* @" ~
45分钟 1shot - 180
* Y2 l' [8 Q4 m0 L90分钟 2shot- 350
4 h$ P, V& X/ g9 S7 j% s- i/ B( k. s" W3 z. j9 }& W
====================================
8 s3 [9 {6 j" u! ]: a- y
% H7 I( J  M: S& O; b4 b3 Z$ r8 |* x  a, d' E
23号上班5 F! S; J0 ~7 j% C& T) o7 c8 P
Name:(名字):JOANNE
# w: y) |* ]- _7 kNationality (国籍):泰国
6 _' W0 a8 d" p7 C$ h& ?$ uAge (年龄): 23
0 j! L  R9 N" \8 HHeight (身高): 160
5 ]' s6 Y) S, o' h& s) xStats (三围)34D 24 34% Q* k' b; a/ ]) C3 r( [2 n' |

* v2 d* J# [6 S! [Service (服务):- z% ~: B6 S  p" ]# r# S0 m6 s
Cathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ
+ ^* Y+ U  Y5 B* J) Q# \" i! I漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱
; e- i3 _4 O' s# }* ]  i+ e6 r  }# |; k
额外服务:口爆,接吻,69,舔鲍鱼,肛交
8 ^1 A" `* @. z- I
9 Y, F+ r! Z( i/ b! FRates (收费)2 s' [+ I# A( n
45分钟 1shot - 190
9 l! q$ N) s. d8 {7 c6 V2 [- Q90分钟 2shot- 380
7 ]7 S  v3 b/ B' X
4 Z1 ^  p/ @& M0 V5 O( c6 H. d  U, G====================================( w, @3 I* [- P$ _
2 j0 v  d: O' Y$ x

8 ?7 g9 J8 V- A6 h8 |22号上班
* a; {9 A! ]: Y) G+ DName:(名字):NAOMI! U1 a( \8 a; ?  M9 d3 H
(非一般的服务,非一般的享受,绝对一流,服务顶呱呱)8 j: ^/ E+ L- \$ N  ]; m
Nationality (国籍):韩国# y% c# J' W; C1 V6 l2 e
Age (年龄): 24# v! e$ w4 I' s0 [, B
Height (身高): 165
; E  i% X3 g1 V! x4 Q& nStats (三围)34C 24 34! Q; a7 S" B% ]7 m% r% Q
4 z* W. c- A; b& w
Service (服务):& O1 W6 E6 c; K+ r7 t' C
Cathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ0 N/ I2 }2 @' {4 e) O! U
漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱$ t' p# n& s0 n1 p; c, F: w3 ^
+ c$ Z; ]! k8 `# N( U
额外服务:接吻,舔鲍鱼,口爆,69
7 [' ^8 `( l* x: }$ X: |. R& l
# ?0 G6 C5 i/ @' c! u3 gRates (收费)
1 a$ {, w) C7 ~1 h! D  y45分钟 1shot - 3203 h. M! s0 M6 l

2 c' k( `7 U6 @* S4 l& f0 i) S====================================0 c6 o8 @/ Z, q. ^5 n4 w3 C7 o0 t

- z$ m% o6 y; j" `$ M. z6 x) S4 c5 J! z6 i" k* L4 p4 R" r& ]" u
21号上班
+ D2 P: d4 b6 B+ g) r4 G! R; Q+ iName:(名字):GUCCI
, J$ v! y1 F& `9 s$ r! d% FNationality (国籍):泰国
5 T% T9 T! v3 e/ u' u% ?" fAge (年龄): 230 w5 N2 R. Y$ f
Height (身高): 160$ w7 Y) m* q2 X, R  [& a
Stats (三围)38D 24 34
* i7 T- k  ^+ A2 v
* x% I$ L/ d) c- A7 bService (服务):
  t6 y7 d. T6 lCathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ9 w2 R. c, A6 Q& Q0 i
漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱( P9 o6 `- }9 h- {
3 Z8 h! K- m& p
额外服务:口爆,接吻,69,舔鲍鱼,肛交! \5 @2 {- e) T. ]7 i; k
$ w2 Y8 W" n! {$ k- \
Rates (收费)
3 v, q" F" d* y! K. n/ V. l45分钟 1shot - 198
( _/ u" q6 w+ \* S; h# |90分钟 2shot- 398
2 _: \6 Z; ~* n/ }性福FR1* h, g( h2 z; n, N% j5 K) j
性福FR2
$ N( ~1 a8 i) S8 L& J( X+ Z' Z9 P性福FR3
. o% D9 [& |9 H# A性福FR4
9 a) o/ `# {, Q: Y$ ^! T- ]
性福FR5
+ M; ]) T: T  Y: }  O% c$ a7 E性福FR6
! V- ?0 `6 j+ Y# O性福FR7
6 c$ j" e) i, d8 g, X- E2 }7 Z4 Z0 o8 f性福FR8
% }0 F/ N2 d3 |) y性福FR9
! ]2 K4 H4 L3 n" n9 d; x& E; d: _性福FR10
* {& w& \+ m* b+ I% _% d性福FR116 H" k5 j9 O! y8 P/ Z! b* Z
性福FR124 e, G: D; O' |
性福FR13
# M* Y7 B9 C9 `# f* V: T) t" a, I
====================================
- ^) l; q4 q. ?  e# c8 d4 ~* O+ y$ \8 V

. {. U; u1 _7 U' y21号上班
/ n/ }0 S% u- XName:(名字):EMMY
; d% q6 ?5 c7 E$ x2 A5 A6 Y3 g: kNationality (国籍):泰国9 B0 a9 V2 m! _2 F
Age (年龄): 227 T2 ^0 G8 |( q: ~/ Z+ b+ G
Height (身高): 171+ `0 ^( K" T( x1 }+ |
Stats (三围)34C 24 34/ z$ b0 \4 i, K% i
& d' u7 B- M) Y2 y/ b
Service (服务):# i3 x8 K$ V# v& F  u- ]$ v2 ]
Cathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ
6 w' W- {. E7 C' o. s5 ^漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱
# ~; K, l2 l. D4 H8 D: c6 `3 c  P; o5 o
额外服务:口爆,接吻,69,舔鲍鱼,双飞(TIFFANNY)
# T- z; |9 J2 R* M! O# E3 M) J6 ^) p
Rates (收费)
5 |1 q" `! U6 [$ m! A7 \: ?45分钟 1shot - 180' g+ u8 j; M& K' j" L# [% W
90分钟 2shot- 350* [8 Q& ~' {) ^* j! \

! M5 j/ ]. W- w& r; i====================================
6 Y, m" g9 c. A6 t( k; R
, F( p" ]1 f; O( V3 M5 T6 |
; X4 K& V! [" e6 \1 `1 b20号上班
/ H) ?3 e( P5 U/ m; d  X+ t' ]Name:(名字):ELLA
) z' g; ^4 o5 M. H0 p: V2 D& bNationality (国籍):泰国
9 E. B: m3 \: |' l) @# q( ^: \% R4 OAge (年龄): 23
6 H+ r  O% Q6 r$ J" H0 xHeight (身高): 162
2 h! W& x8 B% [) SStats (三围)34C 24 34
- k3 [! |- ~9 ?$ l
2 P: {7 w6 |  }, R; {4 @Service (服务):( p, v2 y4 U, n& P. M
Cathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ
/ G; J1 _. z  {- [7 f0 ?6 u* h5 o) V漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱
0 [8 M, R# E/ j3 E/ ^1 a  ^. z+ \. t
额外服务:口爆,接吻,69,舔鲍鱼,肛交,双飞(Wendy)
! l" J: o& O0 g% S" d! u1 P6 V
- M; ^0 H' Y' T5 {: H3 ~$ L- {" O  aRates (收费)$ J3 X. S; k4 Z  ]% B
45分钟 1shot - 1986 u# b  v" a3 `0 R* [4 P& W
90分钟 2shot- 398
  V/ _+ D4 C" T8 v- ]$ g( T
3 ~# M6 n, X2 A6 H( J: p& p8 n====================================
, K8 }$ P* r6 M; }& O4 t7 s$ l% f' M
( W& ^3 U$ r0 S4 P8 j$ W
2 i* T6 H& C; k18号上班
$ G  D0 H; C9 _( C9 E! ZName:(名字):ALICE
% n  p) b; s: a% U; T& O# Y4 TNationality (国籍):泰国
2 d& I  Y9 v- `0 XAge (年龄): 23. V9 b6 X+ f: B& \& O
Height (身高): 1600 \, B6 o' z( X. ^0 [5 r
Stats (三围)34B 24 34  e% @' p  n: k6 s* H
; M2 M5 A  Z/ u! F" ^9 Y, J
Service (服务):
& H) w9 P% e3 u, e* H2 Q5 jCathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ8 h5 x( u5 W6 K; k% L- N' A2 k
漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱5 ]4 }7 j3 h! G2 C2 p6 `
3 J' }  B+ r, `$ a) y
额外服务:接吻,口爆,舔鲍鱼
$ _% a5 k4 ^" P5 M
8 P) p# k; T1 @! ?# HRates (收费)0 u2 W4 A% A; D# y; n
45分钟 1shot - 180
2 _* B- H' |! ]1 L90分钟 2shot- 350$ ]+ O# T) O- O- X0 |, Z( N
) u1 I0 @: E: G8 B; L
====================================" v  e* k- e& S' }) S
! {! x; Y5 S2 ]4 L- M" S# s

: h) h! l" A! ]16号上班: O! V; A  C6 Y5 L1 J- |; M$ Q# G/ s
Name:(名字):NICOLE
) @: L% [5 v. J6 N6 zNationality (国籍):泰国" V8 w8 q8 |$ e3 c4 P8 p1 r/ r* l: n
Age (年龄): 23
2 O6 G9 B; i$ R) u* k  E0 nHeight (身高): 1615 j3 u* |) Z* x; j4 G
Stats (三围)34B 24 34
! j# @6 I3 Y- D" z/ a: x0 ~3 _
6 l! c) W% T  }7 j# J; rService (服务):! M5 w/ y% q; m( R' x2 J
Cathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ
' @4 I8 Z9 Z! j1 L6 ]2 `8 X漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱
& j. y1 b! n9 d
/ R, S3 t4 V5 m2 ?' Y4 l额外服务:接吻,口爆,舔鲍鱼( f) C5 P$ D  _" i) o! @

* G9 C; J, M6 x9 R5 k. ]6 ?6 w' yRates (收费)
+ x; `; P# m* Z- z$ l45分钟 1shot - 180
7 ?" J" {) |# ]5 D  M  b. S90分钟 2shot- 350
7 f7 F: F% K. X8 m
* u6 f5 L: w6 h: F====================================
; @5 r. P" n, F* x$ q/ c0 N2 Y/ ^0 d! y$ i

. _# r1 H9 H: q! Z" {16号上班
8 l9 e4 P; T, L( y/ Z6 q7 oName:(名字):YASMIN# s" R% J) |  w7 f9 g
Nationality (国籍):泰国
0 {2 `: \4 q3 F: KAge (年龄): 24
& x, N* R0 a5 I5 G; sHeight (身高): 158
- Y7 C3 D  X* e+ r: HStats (三围)36C 26 36
5 d1 o6 t, a3 Y$ H1 a( w  t; d$ `4 C9 L7 x/ t9 p$ y
Service (服务):
+ O( v' F# T& XCathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ% ?/ I0 Z# N: m; V2 y) t  L; J8 W
漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱1 N, i  k$ B6 q' ]& P9 a

' F+ E2 T3 b9 Q: H/ s额外服务:肛交,口爆,舔鲍鱼4 U7 |" B+ c/ A& u

( i! I& u) r" m/ y: r7 d# A4 Q6 wRates (收费)$ x( g, ~+ H# L) G$ \: F; B' k, [
45分钟 1shot - 180
$ K& S, ]5 E* u' j. ~& c+ w90分钟 2shot- 350: W) p. c  d- j2 V+ A8 K7 K! g( n
" Z' z* O& s( l7 x/ T- |5 f
====================================) Y6 r2 `( G0 I7 F, _; h: K
& B0 ^+ A8 ~; P* X! v
' b2 ^; n# I! _5 v$ i
14号上班
& [& Z; ]* B3 c' n. I/ i+ {+ eName:(名字):VISA4 O" M, F" q, Q
Nationality (国籍)泰国
8 }  R# ~4 n+ q2 `. vAge (年龄): 24
3 H4 N( O4 X( d$ g' pHeight (身高): 160, _5 {5 [, |) ]# o. B6 g
Stats (三围)34C 24 34" C, u4 Z- t& J9 Y

% o- N+ [) L8 @& \2 l, n/ U6 a; DService (服务):
" S% _6 ?, y( ~- b( o+ K: JCathbath/BBBJ/Massage/Gfe/HJ/FJ1 H& L+ A' I% c6 I: A9 ~* R' z. H
漫游,无套口交,亲吻,女友感觉,做爱
$ Z: T2 y1 l  I* c) W额外服务:舔鲍鱼,接吻,69,口爆
. f( ]' R8 t4 M0 A& d, w
. x7 u& P: e. P& P# N8 XRates (收费)
9 V) C% [8 p' c: _: e2 k45分钟 1shot - 180
4 a/ v: n  ^! V6 ~" y' {  t, b' K90分钟 2shot- 3502 ]+ c8 E! I+ p( k3 S
. r6 Z1 ?( ^$ G% b, D( q
====================================
$ d* d  }% Q8 v# W2 g: v! s' \- e$ X* b- Z& \

* N% c- t8 L  b/ b$ D
% _2 U  x1 f: K+ N, l, }8 N5 \) d====================================) P0 D$ m8 O. K9 K7 ?- L- ^! F* n

0 j0 U3 N+ V- v8 \3 f/ ^
) V/ h4 t9 Q3 j
: w2 F9 I1 a* e1 f$ A
发表于 2015-11-13 21:29:03 | 显示全部楼层
momo158吗?j.j那里呢?
 楼主| 发表于 2015-11-14 15:58:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-14 16:08:38 | 显示全部楼层
多多支持~~!
 楼主| 发表于 2015-11-14 16:29:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-14 16:39:09 | 显示全部楼层
多多支持~~!
 楼主| 发表于 2015-11-14 16:49:19 | 显示全部楼层
多多支持~~!
 楼主| 发表于 2015-11-14 16:59:28 | 显示全部楼层
多多支持~~!
 楼主| 发表于 2015-11-14 17:09:38 | 显示全部楼层
多多支持~~!
 楼主| 发表于 2015-11-14 17:19:48 | 显示全部楼层
多多支持~~!
 楼主| 发表于 2015-11-14 17:29:59 | 显示全部楼层
多多支持~~!
 楼主| 发表于 2015-11-14 17:40:08 | 显示全部楼层
多多支持~~!
 楼主| 发表于 2015-11-14 17:50:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-14 18:00:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-14 18:10:38 | 显示全部楼层
多多支持~~!
 楼主| 发表于 2015-11-14 18:20:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-14 18:30:59 | 显示全部楼层
多多支持~~!
 楼主| 发表于 2015-11-14 18:41:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-14 18:51:19 | 显示全部楼层
多多支持~~!
 楼主| 发表于 2015-11-14 19:01:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-14 19:11:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-14 19:21:49 | 显示全部楼层
多多支持~~!
 楼主| 发表于 2015-11-14 19:31:59 | 显示全部楼层
多多支持~~!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 用户注册

本版积分规则

手机版|Archiver|联络我们 - WishCT 愿望城市  

GMT+8, 2017-5-27 19:57 , Processed in 0.129696 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表